Priekšizpēte

Infrastruktūras risinājumi detālplānojumu stadijā, pievienojumi valsts autoceļiem, transporta plūsmu simulācija, ceļu priekšizpētes projekti, un infrastruktūras objektu pamatrisinājumu variantu izstrāde ja pirms būvprojekta izstrādes jānoskaidro projekta galvenie tehniskie risinājumi un būvniecības budžets.